Logga

English flag

Familjepedagogik/Familjebehandling

Vi har stor erfarenhet av behandling både miljöterapeutiskt och pedagogiskt stödjande arbete i familjens/den enskildes hemmiljö. Vår erfarenhet är, att ”Hemma Hos” arbete är ett väl fungerande arbetssätt i svåra familjesituationer.Det är också i hemmiljön vi också kan få en större förståelse för de svårigheter barnen uppvisar tillsammans med sina föräldrar. Grunden för hemma hos arbete är att genom närvaro i familjens vardagstillvaro i hemmet, närmiljö, skola, daghem etc söka förståelse för familjens och den enskildes problem och styrkeområden. Genom pedagogiska interventioner och stödjande samtal kan vi hjälpa familjen att utveckla mer fungerande strategier och relaterande inom familjen och till omgivningen.
Vi arbetar gärna nätverksbaserat och kan använda reflekterande team.
Vi arbetar också med samspels- och anknytningsarbete i vardagsmiljön.

Vår erfarenhet  är att trots att ambitionen i socialt arbete är att ha ett barnperspektiv kommer barnets upplevelse och situation ofta i skymundan. Vi strävar därför efter att i mötet med barnen alltid låta dem komma till tals och benämna och bekräfta deras berättelse och upplevelse av sin situation.
Barnfokus är viktigt för oss i allt arbete
För att säkra barnens bästa och skapa förutsägbarhet kontinuitet och trygghet åtar vi oss att:

  • Uppmärksamma barnens fokus och initiativ
  • Ge barnen socialt utrymme
  • Säkerställa att barnen får nödvändig information
  • Ge barnen stöd utifrån sin faktiska utvecklingsnivå, ålder och mognad
  • Arbeta för att trygga barnet i dess livssituation.

Vi strävar i vårt arbete efter att enligt Barnkonventionens intentioner alltid sätta barnets bästa i fokus. Vi välkomnar därför de nya lagar/lagförslag som bla försöker säkerställa barnets rätt att komma till tals.

Beställ filmer

Filmerna finns nu på USB

En serie som kan användas direkt i föräldragrupper samt i undervisande syfte om den tidiga utvecklingen.  Kärlekens Dialog, Dialogens Kraft, Kommunikationens Kraft samt filmen Att Mötas som handlar om adopterade barn. Filmen Barn skall bli hela Människor - om vårdnadstvister och barnens situation samt den senaste Känslans Dialog barns utveckling i olika Familjesystem.